Jaké změny přinesl zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016?

Jaké změny přinesl zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016?

Rok 2016 byl pro svět financí v mnoha ohledech skutečně zlomový. V platnost totiž první prosincový den vstoupil nový zákon o spotřebitelském úvěru, který přinesl řadu novinek. Přispěl k daleko větší regulaci trhu s úvěry a zásadně dopomohl i ke zlepšení ochrany samotných dlužníků. Bohužel se ale podepsal i na hypotékách, které zdražily a díky tomu se mnohým lidem začaly pomalu rozplývat sny o vlastním bydlení. To byl rok 2016 – rok finanční revoluce. A to jsme teprve na začátku.

1) Spotřebitelské úvěry na bydlení

V dobách před touto revolucí bylo naprosto běžné, že si věřitel při předčasném splacení úvěru nárokoval daleko vyšší úroky, než bylo nezbytně nutné (a správné). Tomu však nový zákon učinil přítrž. Od té doby může každý klient spotřebitelský úvěr předčasně splatit a přitom počítat s poplatkem ve výši účelně vynaložených nákladů. Tím je myšleno úrok, který byste zaplatili při pravidelném splácení po dobu původní splatnosti úvěru.

Výrazným posunem kupředu se stala i skutečnost, že klient, kterého postihla složitá životní situace (úmrtí, invalidita, smrt manžela nebo manželky, dlouhodobá nemoc) a s tím i logicky odvozená snížená schopnost splácet, získal nárok předčasně splatit úvěr na bydlení zcela bez poplatku. Od poplatku bylo dále osvobozeno také splacení úvěru do tří měsíců od oznámení nové úrokové sazby věřitelem nebo splacení 25 % jistiny před výročím smlouvy.

Pokud nyní dojde k předčasné splátce z důvodu prodeje zastavené nemovitosti, poplatek může činit pouze 1 % z téže předčasné splátky. Zároveň se částka nemůže vyhoupnout přes hranici 50 000 Kč. V platnosti naopak přetrval poplatek 1 % hodnoty předčasné splátky v případě, že do konce splatnosti zbývá déle než rok. Nezměněný zůstal i poplatek 0,5 % hodnoty předčasné splátky při délce splatnosti kratší než rok.

2) Vyšší nároky na nebankovní věřitele

Do roku 2016 se mohl stát nebankovním subjektem prakticky kdokoli s příslušným živnostenským listem. To se naštěstí také dočkalo změny a od té doby je podmínkou ke vstupu mezi poskytovatele a zprostředkovatele licence České národní banky. Nemůže se proto stát, že by se daným oborem zabýval někdo s nedostatkem znalostí. Nebankovní poskytovatelé půjček zase musejí disponovat počátečním kapitálem alespoň 20 000 000 Kč.

České národní bance připadl nad těmito subjekty dohled a s ním spojený registr, který je veřejnosti přístupný. Každý si tak může snadno dohledat veškeré potřebné informace o konkrétním poskytovateli i zprostředkovateli. To samé platí i o případných udělených pokutách. Na základě těchto skutečností si může každý z vás spolupráci s daným subjektem rozmyslet, což je pro transparentnost finančního trhu naprosto zásadní.

3) Dohled nad mikropůjčkami

Ani mikropůjčky hledáčku spotřebitelského zákona neunikly. Ty byly před rokem 2016 naprosto neregulované.

4) Nižší sankce při problémech se splácením

Změny se také dostalo oblasti sankcí za problémy se splácením, které byly zákonem značně omezeny. Ten stanovuje, že věřitel může naúčtovat pouze poplatek ve výši vynaložených nákladů, které jej postihly v souvislosti s prodlením splátky. V opačném případě se jedná o smluvní pokutu.

Úroky z prodlení mohou dosahovat jen do zákonem stanovené výše a smluvní pokuta po splatnosti je 0,1 % denně. Konečný souhrn všech smluvních pokut pak nesmí přesáhnout polovinu z celkové hodnoty spotřebitelského úvěru a částku 200 000 Kč.

5) Lhůta na rozmyšlenou

Zákon dále říká, že při sjednávání úvěru na bydlení získává klient lhůtu na rozmyšlenou (14 dní). Během té doby musí věřitel zaručit znění návrhu smlouvy, které již nesmí zrušit, odvolat a dokonce ani pozměnit. Jestliže se v průběhu zmíněných 14 dní rozhodnete na podmínky smlouvy přistoupit, musí ji s vámi poskytovatel bez jakéhokoli odkladu uzavřít.

Tato skutečnost neplatí pouze ve chvíli, kdy věřitel zjistí nové informace o vaší úvěruschopnosti. V tom případě je povinen klientovi úvěr neposkytnout.

6) Před zesplatněním máte (alespoň) měsíc čas na úhradu

Věřitel je od prosince 2016 povinen vyzvat klienta k úhradě dlužné částky a ponechat mu alespoň měsíční lhůtu na její zaplacení. Pokud by přesto věřitel přistoupil k zesplatnění úvěru z důvodu prodlení, nebude se tato splatnost týkat budoucích nákladů, ale pouze nesplacené jistiny úvěru.

7) Žádné platby před uzavřením smlouvy

Poskytovatelé a zprostředkovatelé si dříve hojně říkali o jakési zálohy před uzavřením smlouvy. To se ale s příchodem spotřebitelského zákona změnilo. Nyní už není možné po klientovi platbu předem chtít. Netýká se to jen platby za účelem náhrady daní, účelově vynaložených peněz na ocenění předmětu zajištění a také správních poplatků.

8) Zástavní právo lze uplatnit až po půl roce

Jasného znění se dočkala také oblast zástavního práva u úvěrů na bydlení. Věřitel smí při problémech se splácením provést prodej zastavené nemovitosti teprve po 6 měsících od doby, kdy vám (jako dlužníkovi) tento záměr oznámil. Tu dobu můžete využít k prodeji nemovitosti svépomocí. Věřitel se vám nesmí v prodeji snažit nijak zabránit. Peníze z prodeje nemovitosti se následně použijí na úhradu dlužné částky.

9) Pouze jedna odměna pro zprostředkovatele

Zákon striktně zakázal dvojí odměny samostatným zprostředkovatelům služeb. Často totiž docházelo k tomu, že zprostředkovatel dostal zaplaceno od klienta i poskytovatele spotřebitelského úvěru. Od roku 2016 tedy nesmí jednat vaším jménem a současně jednat i jménem věřitele.

10) Novinka v oblasti hypoték

Ani hypotéky se určitým změnám nevyhnuly. Poskytovatel úvěru na bydlení s pevnou úrokovou sazbou a fixací minimálně jednoho roku musí podle zákona informovat klienty o změně sazby na další fixační období (nejméně další 1 rok) alespoň o 3 měsíce dříve.

11) Bez posouzení úvěruschopnosti nemusíte platit úrok

Smlouva o úvěru se považuje za neplatnou, pokud před jejím uzavřením nedojde k řádnému posouzení úvěruschopnosti klienta. Vy pak máte čas 3 roky od uzavření smlouvy na podání případné námitky. Následně se zbavíte povinnosti platit úrok z úvěru a jestli už jste jej při dosavadních splátkách v nějaké výši uhradili, musí vám poskytovatel tyto peníze vrátit. Zbylou jistinu pak budete splácet dle svých možností. Tato novinka v zákoně způsobila i to, že získat půjčku může být hlavně pro problémové klienty velmi obtížné, mnohdy nemožné.

12) Doplňkové služby si můžete vybrat sami

Zákon se vymezil proti vázanému prodeji, který spočíval v tom, že poskytovatel předtím mohl podmínit uzavření úvěru další doplňkovou službou (například pojištěním). Klient tedy musí mít šanci sjednat úvěr i bez doplňkové služby a pokud by o ní přece jen projevil zájem, má možnost si vybrat podle svého nejlepšího uvážení. Poskytovatel ho nemůže do žádného konkrétního produktu tlačit.

Existují však i výjimky. Mezi ně se řadí stavební spoření, pojištění vozidla financované daným spotřebitelským úvěrem a také bezplatný platební nebo spořící účet, ze kterého se bude úvěr splácet.

13) Klient (spotřebitel) má nárok na dostatek informací

Než uzavřete smlouvu s poskytovatelem, musíte být dostatečně informováni. To znamená seznámení s § 95 v odst. 1, který shrnuje spotřebitelské úvěry a s odst. 2 informujícím o úvěrech na bydlení, který odkazuje na čtvrtou přílohu zákona.

Pokud dojde k porušení informační povinnosti přímo ve smlouvě, je úvěr úročen repo sazbou, kterou vyhlašuje Česká národní banka. To ovšem jen za předpokladu, že není ve smlouvě sazba ještě nižší.

Závěrečné shrnutí

Rok 2016 byl tedy v oblasti finančnictví skutečně zlomový a přinesl mnoho zásadních změn, které dodaly potřebnou kontrolu nad předtím poměrně divokým světem, kde si prakticky každý mohl dělat, co chtěl.

Komentáře k článku

Výše půjčky

10 000 Kč - 800 000 Kč

Doba splatnosti

6 - 84 měsíců

Zpracování

ihned

Katalog půjček

Srovnejte si půjčky podle sebe a vyberte si tu pravou.

Srovnat půjčky